Food Craft Institute Khajuraho

Under Department of Tourism, Government of Madhya Pradesh andAffiliated to National Council for Hotel Management Noida

Admission open 2021-22

List of Students

List of HSR Students - Front Office Associate Batch -01 (FCI Khajuraho)
क्र. छात्र / छात्रा का नाम  पिता का नाम जन्‍मतिथि   आधार नं पता फोन नं
फलक खॉन याशीन खॉन 21/11/2000   8918 5784 0851 प्रेमनगर खजुराहो  
ज्‍योति रजक गनपत रजक 6/6/1996   8866 1933 5378 विधाध्रर कॉलोनी खजुराहो  
पूणिमा मिश्रा हरिशचन्‍द्र मिश्रा 15/07/1996   4709 9285 6437 सेवाग्राम खजुराहो  
समुद्र गुप्‍त सागर  संतोष गुप्‍ता 1/12/2001   2376 1321 4937 वार्ड नं 1  फोजदार मुहल्‍ला राजनगर 7974877603
अंकुश पाल  माधव प्रसाद पाल 30/01/2001   6281 6118 4297 ग्राम भवानीपुरा पो पहरापुरवा राजनगर 8120790514
देवेन्‍द्र वर्मा जगति सिंह वर्मा 6/5/1998   3055 5095 1254 वार्ड नं 10 सेवाग्राम खजुराहो 7581947029
विपिन थापा  जंग बहादुर थापा  9/5/1995   4828 8893 6115 शांन्‍ती नगर  कॉलोनी 8821960479
राजेश अहिरवार  नाथूराम अहिरवार 10/5/1998   2285 3994 2665 वार्ड नं 8 पुरानी वस्‍ती खजुराहो  7869688452
मोहम्‍मद शोराब मोहम्‍मद यूनिश 6/8/2000   9547 3265 5846 राजा मार्केट राजनगर  9584845219
१० शिवांक खरे  अखलेश खरे 30/12/2001   4777 4945 6623 टेहरका तह. निवाडी जिला टीकमगढ  9752509908
११ सचिन गुप्‍ता  संजय गुप्‍ता  1/7/1999   4263 0683 1501  वार्ड न. 10 शान्तिनगर कॉलोनी खजुराहो  7509331116
१२ नीतू अहिरवार  गयाप्रसाद अहिरवार  14/08/1993   3882 7558 6668  वार्ड नं 8 पुरानी वस्‍ती खजुराहो   
१३ संदीप तिवारी राजबहादुर तिवारी  10/7/2001   4259 7271 3205 ग्राम प्रतापपुरा पो. विला  8818931858
१४ दीपाली रानी  रामपाल  27/07/1993   7968 5163 0373  शा.   कन्‍या छात्रावास राजनगर   
१५ गौरव दिवेदी  भगवान चरण दिवेदी 18/02/1999   9377 1423 2482  वार्ड न. 10 शान्तिनगर कॉलोनी खजुराहो  9522800101
१६ शेख शाहिद  शेख अजीज 30/04/1998   3748 7983 7433  वार्ड न. 6 मजुरनगर खजुराहो  8435452510
१७ दिनेश मिश्रा  परमानंदी मिश्रा 7/5/2018   5423 5260 1251 ग्राम गोरा पो. उदयपुरा तह. राजनगर  7896886543
१८ अरशिद खॉन  रफीक खॉन  6/3/2000   3149 8114 7081  वार्ड नं 10 सेवाग्राम खजुराहो 7470874878
१९ नवनीत नाहर भरत 14/08/1098   2285 7181 2119 वार्ड नं 10 सेवाग्राम खजुराहो 7974877603
२० सुधासु दिवेदी भगवान दीन दिवेदी 13/10/1999   9203 4005 0135 वार्ड नं 10 सेवाग्राम खजुराहो 8154875236
२१ समीम खॉन मो. खलील 22/08/1999   5498 4823 4202 वार्ड नं 10 सेवाग्राम खजुराहो 8602368460
२२ अरविन्‍द सिंह  आदित्‍यि सिंह 14/01/1997   3040 4586 4894 वार्ड न. 9 पुरानीवस्‍ती खजुराहो 8889546766

Page last updated: June 16 2022 :04 52 PM